خلاصه Mempool


تعدا تراکنش2,835
استفاده از حافظه4.43 MB (virtual size: 942.93 KB)
هزینه کلی0.39992291 BTC
هزینه متوسط0.00014107 BTC
میانگین هزینه در هر بایت42.41 sat/B
نرخ هزینهتعداد تراکنشهزینه کلیهزینه متوسطنرخ هزینه متوسط
[0 - 1)0---
[1 - 2)8170.00195084 BTC0.00000239 BTC1.17 sat/B
[2 - 3)1090.00271662 BTC0.00002492 BTC2.35 sat/B
[3 - 4)3530.0035202 BTC0.00000997 BTC3.11 sat/B
[4 - 5)290.00033098 BTC0.00001141 BTC4.28 sat/B
[5 - 6)470.00214318 BTC0.0000456 BTC5.09 sat/B
[6 - 7)160.00036042 BTC0.00002253 BTC6.1 sat/B
[7 - 8)50.00007049 BTC0.0000141 BTC7.44 sat/B
[8 - 9)30.00005157 BTC0.00001719 BTC8.36 sat/B
[9 - 10)70.00025319 BTC0.00003617 BTC9.74 sat/B
[10 - 15)190.00075451 BTC0.00003971 BTC11.3 sat/B
[15 - 20)660.00379009 BTC0.00005743 BTC18.17 sat/B
[20 - 25)900.00737622 BTC0.00008196 BTC22.18 sat/B
[25 - 50)1710.01771178 BTC0.00010358 BTC36.74 sat/B
[50 - 75)5860.13349171 BTC0.0002278 BTC61.98 sat/B
[75 - 100)1740.07018523 BTC0.00040336 BTC90.49 sat/B
[100 - 150)1230.03994359 BTC0.00032474 BTC115.79 sat/B
150+2200.11527229 BTC0.00052396 BTC223.34 sat/B